Členské příspěvky na rok 2022

Členské příspěvky na rok 2022 a brigádnické hodiny za rok 2021

Členské příspěvky na rok 2022 je nutné uhradit do 31.12.2021.


Výše členských příspěvků na rok 2022 byla stanovena na členské schůzi dne 4.6.2021. Úhradu je možné provést v hotovosti přímo na cvičišti, a to každou sobotu dopoledne nebo v jiný termín po dohodě s pokladníkem ZKO. Popřípadě je možné provést úhradu čl. příspěvků zasláním na účet ZKO číslo 246202905/0300 a do poznámky uvést Vaše jméno a příjmení z důvodu správné identifikace plátce.


Výše členských příspěvků na rok 2022 je následující:

  • Řádný člen 1 000,- Kč
  • Řádný člen – udržovací *) 400,- Kč
  • Studenti a mládež do 18 let 500,- Kč

*) Udržovací poplatek si může platit člen ZKO v době, kdy se se svým psem neúčastní výcviku na cvičišti. Udržovací poplatek není časově omezen. V okamžiku, kdy začne psovod opět navštěvovat cvičiště, bude hradit členský příspěvek v plné výši.

Brigádnické hodiny - pokud máte neodpracované brigádnické hodiny je nutné je uhradit v hotovosti pokladníkovi ZKO, a to do konce roku 2021. V případě neuhrazení neodpracovaných brigádnických hodin do 31.12.2021 Vám bude ukončeno členství v ZKO. Dle vnitřního řádu ZKO, který je k dispozic na má řádný člen povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin, studenti a mládež do 18 let 5 brigádnických hodin a řádný člen - udržovací 0 hodin. Cena je stanovena na 100 Kč/neodpracovaná hodina. Těm, kterých se tato informace o neodpracování brigádnických hodin týká, bude zaslán ještě jeden e-mail s uvedením počtu neodpracovaných hodin.

Pokud již nechcete být členy naší ZKO, prosíme o zaslání písemné zprávy, že žádáte o ukončení členství v ZKO Opatovice nad Labem k 31.12.2021. Zároveň s tím jste povinni vrátit klíče od cvičáku (pokud jste je obdrželi). Zprávu stačí zaslat e-mailem na jednatele či předsedu ZKO nejpozději do 31.12.2021.