GDPR

INFORMACE PRO ČLENY ČKS O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮVsouladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Český kynologický svaz (ČKS) získává a zpracovává osobní údaje členů ČKS jen v nezbytném rozsahu k zajištění možnosti realizace práv a povinností členů ČKS, k zajištění realizace účelu ČKS a za účelem naplnění povinností z přijatých závazků.

Správcem osobních údajů je Český kynologický svaz, z.s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, IČO: 00550019, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 836.

Český kynologický svaz (ČKS) zpracovává tyto osobní údaje svých členů
- jméno a příjmení,
- datum narození,
- adresu místa pobytu,
- u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou je člen ČKS jako správcem evidován.
Na základě oprávněného zájmu ČKS jako správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.                               

ČKS jako správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
- Českému kynologickému svazu, z.s.,
- příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)
- Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
- vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,
- identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
- žádosti o dotace na základě §6b zákona o podpoře sportu.

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným ČKS má člen ČKS právo požadovat:
- přístup k osobním údajům (čl.16 GDPR)
- opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů (čl.16 GDPR)
- výmaz osobních údajů (čl.17 GDPR), což znamená vystoupit z ČKS
- omezení zpracování osobních údajů (čl.18 GDPR)
- přenositelnost osobních údajů (čl.20 GDPR)
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl.21 GDPR)
- právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl.77 GDPR).

Lhůta k vyřízení žádosti člena ČKS je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o další měsíc. O prodloužení lhůty musí být člen ČKS informován.

Dotazy ke zpracování osobních údajů může subjekt údajů podávat na adresu: Český kynologický svaz, z.s., U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, mail: info@kynologie.cz

Zjistí-li člen ČKS, že ČKS zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat ČKS o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Může také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.


Jaroslav Šmolík
předseda Českého kynologického svazu