Řád klubu

Vnitřní řád ZKO platný od 1. 4. 2023

 • ZKO provozuje kynologickou činnost na základně nájemní smlouvy na pozemku (vč. budovy) v majetku Obce Opatovice nad Labem. Základním pravidlem pronájmu je to, že tento majetek má sloužit k náplni zájmové činnosti.
 • Na základě nájemní smlouvy nesmí být tento areál využíván zejména za účelem výdělečné činnosti.
 • Vybrané finance za členské příspěvky, kurzovné, hostování, popř. z dohod o poskytnutí služeb jsou použity pro účely ZKO, a to zejména na úhradu členských příspěvků ČKS, úhradu nájemného, na obnovu a údržbu cvičebních pomůcek apod.
 • Psovod je odpovědný za škody způsobené jeho psem a za chování svého psa.
 • Psovod zodpovídá za platnost očkování svého psa při vstupu na plochu cvičiště ZKO.
 • Řádný člen má právo vstupu na cvičební plochu i mimo cvičební dny. V případě zájmu o klíče od ZKO mu budou předány proti podpisu za vratnou zálohu 100,- Kč. Při ukončení řádného členství mu bude po předání klíče vrácena záloha 100,- Kč. Pro účely vydání klíčů se řádným členem rozumí ten, kdo má v plné výši uhrazené členské příspěvky na daný rok
  Klíče je možné vyzvednout každou sobotu v době od 8 do 11 hodin přímo v ZKO popř. v jinou dobu po telefonické dohodě se správcem p. Poláchem (tel. 602 126 743).
 • Je přísně zakázáno půjčovat svěřené klíče od ZKO třetím osobám, jakožto dělat kopie těchto klíčů. V případě porušení tohoto zákazu bude účtována sankce za porušení ve výši 5.000,- Kč. Při opakování porušení tohoto zákazu budou klíče od ZKO odebrány.
 • Řádný člen ZKO nemá k dispozici klíče od klubovny. Klíče od objektu klubovny má pouze vybraná část členů ZKO, a to zejména členové výboru, popř. další členové schválení výborem ZKO.
 • Psovod je povinen odklízet psí exkrementy po svém psovi jak z prostoru cvičiště, tak z prostoru velké plochy a z prostoru před vstupní bránou. Do popelnice vhazovat pouze bobečky zabalené do sáčku.
 • Je zakázáno jakkoliv poškozovat zařízení ZKO. Psovod je povinen hlásit správci ZKO (popř. kterémukoliv členu výboru) poškození překážek a zařízení, které způsobil, popř. poškození, která zjistil.
 • Člen ZKO má za povinnost mít uhrazené členské příspěvky na další rok vždy do 31. 12. roku aktuálního. V případě neuhrazení členských příspěvků v požadovaném termínu je ukončeno členství v ZKO.
 • Řádný člen ZKO je povinen odpracovat 10 brigádnických hodin za rok. V případě neodpracování požadovaného počtu hodin uhradí za každou neodpracovanou hodinu 150,- Kč. Úhrada neodpracovaných hodin musí být provedena do 30.11. aktuálního roku. V případě, že člen neodpracuje a zároveň neuhradí poplatek za neodpracované hodiny v požadovaném termínu, bude mu ukončeno členství v ZKO.
 • Člen s udržovacím poplatkem a hostující člen není povinen odpracovávat brigádnické hodiny.
 • Háravé feny mají vstup do prostoru cvičiště zakázaný. Vstup je povolen pouze ve výjimečných případech a po dohodě s výcvikářem.
 • Pokud se u psa vyskytne infekční onemocnění (např. infekční kašel, ...), má z důvodu jeho dalšího šíření mezi ostatní psy zakázaný vstup na cvičiště do doby jeho řádného vyléčení. Psovod o výskytu infekce informuje výcvikáře.
 • Členství v ZKO: Po absolvování „čekateláku“ může psovod požádat o členství v ZKO (ČKS) nebo si může prodloužit „čekatelák“, popř. zopakovat 3 měsíční kurz. O přijetí do ZKO rozhoduje výbor ZKO Opatovice n.L. (členství může být i zamítnuto).
 • Druhy členství v ZKO:
  řádné – člen platí příspěvky v plné výši, běžně se účastní výcviku a brigád
  řádné mládež do 18 let a studenti – člen platí příspěvky ve snížení výši, běžně se účastní výcviku a brigád
  řádné udržovací – člen platí příspěvky ve snížené výši, je pro ty členy, kteří se se svým psem neúčastní výcviku na cvičišti. Brigády jsou dobrovolné. Udržovací poplatek není časově omezen. V okamžiku, kdy začne psovod opět navštěvovat cvičiště, bude hradit členský příspěvek v plné výši.
  čekatelák - roční poplatek ve výši 2 500,- Kč, podmínkou je absolvovat alespoň 2x po sobě základní kurz výcviku, brigáda je dobrovolná, není nárok na klíče od venkovních prostorů, vstup umožněn v sobotu od 8 do 11 hodin nebo v úterý a středu ve cvičební hodiny, výcvik volný bez výcvikáře (velet si budou mezi sebou sami, dle aktuální situace lze zařadit do družstva), překážky volně dostupné, odpovědnost za vlastního psa nese sám psovod (v případě pádu z překážky apod.)
 • Každý psovod má za povinnost ve vlastním zájmu včas nahlásit výsledky zkoušek a závodů hlavnímu výcvikáři. Na základě těchto informací je na konci roku vyhlášen psovod roku.
 • Ostatní výše neuvedené se řídí Stanovami ČKS.
 • Člen ZKO se zavazuje řídit vnitřním řádem ZKO a Stanovami ČKS.


  Tento vnitřní řád plně nahrazuje vnitřní řád ZKO platný od 1. 1. 2023.

  Pozn.: Nové změny provedené ve vnitřním řádu jsou zobrazeny tučně kurzívou.