Řád klubu

Vnitřní řád ZKO platný od 1. 1. 2020

 • ZKO provozuje kynologickou činnost na základně nájemní smlouvy na pozemku (vč. budovy) v majetku Obce Opatovice nad Labem. Základním pravidlem pronájmu je to, že tento majetek má sloužit k náplni zájmové činnosti.
 • Na základě nájemní smlouvy nesmí být tento areál využíván zejména za účelem výdělečné činnosti.
 • Vybrané finance za členské příspěvky, kurzovné, hostování, popř. z dohod o poskytnutí služeb jsou použity pro účely ZKO, a to zejména na úhradu členských příspěvků ČKS, úhradu nájemného, na obnovu a údržbu cvičebních pomůcek apod.
 • Psovod je odpovědný za škody způsobené jeho psem a za chování svého psa.
 • Psovod zodpovídá za platnost očkování svého psa při vstupu na plochu cvičiště ZKO.
 • Řádný člen má právo vstupu na cvičební plochu i mimo cvičební dny. V případě zájmu o klíče od ZKO mu budou předány proti podpisu za vratnou zálohu 100,- Kč. Při ukončení řádného členství mu bude po předání klíče vrácena záloha 100,- Kč. Pro účely vydání klíčů se řádným členem rozumí ten, kdo má v plné výši uhrazené členské příspěvky na daný rok (viz bod 17. a)
  Klíče je možné vyzvednout každou sobotu v době od 8 do 11 hodin přímo v ZKO popř. v jinou dobu po telefonické dohodě se správcem p. Poláchem (tel. 602 126 743).
 • Je přísně zakázáno půjčovat svěřené klíče od ZKO třetím osobám, jakožto dělat kopie těchto klíčů. V případě porušení tohoto zákazu bude účtována sankce za porušení ve výši 5.000,- Kč. Při opakování porušení tohoto zákazu budou klíče od ZKO odebrány.
 • Řádný člen ZKO nemá k dispozici klíče od klubovny. Klíče od objektu klubovny má pouze vybraná část členů ZKO, a to zejména členové výboru, popř. další členové schválení výborem ZKO.
 • Psovod je povinen odklízet psí exkrementy po svém psovi jak z prostoru cvičiště, tak z prostoru velké plochy a z prostoru před vstupní bránou. Do popelnice vhazovat pouze bobečky zabalené do sáčku.
 • Je zakázáno jakkoliv poškozovat zařízení ZKO. Psovod je povinen hlásit správci ZKO (popř. kterémukoliv členu výboru) poškození překážek a zařízení, které způsobil, popř. poškození, která zjistil.
 • Člen ZKO má za povinnost mít uhrazené členské příspěvky na další rok vždy do 31. 12. roku aktuálního. V případě neuhrazení členských příspěvků v požadovaném termínu je ukončeno členství v ZKO.
 • Řádný člen ZKO je povinen odpracovat 10 brigádnických hodin za rok. V případě neodpracování požadovaného počtu hodin uhradí za každou neodpracovanou hodinu 100,- Kč. Úhrada neodpracovaných hodin musí být provedena do 30.11. aktuálního roku. V případě, že člen neodpracuje a zároveň neuhradí poplatek za neodpracované hodiny v požadovaném termínu, bude mu ukončeno členství v ZKO.
 • Člen s udržovacím poplatkem a hostující člen není povinen odpracovávat brigádnické hodiny.
 • Háravé feny mají vstup do prostoru cvičiště zakázaný. Vstup je povolen pouze ve výjimečných případech a po dohodě s výcvikářem.
 • Pokud se u psa vyskytne infekční onemocnění (např. infekční kašel, ...), má z důvodu jeho dalšího šíření mezi ostatní psy zakázaný vstup na cvičiště do doby jeho řádného vyléčení. Psovod o výskytu infekce informuje výcvikáře.
 • Členství v ZKO: Po absolvování 3 měsíčního vstupního kurzu může psovod požádat o členství v ZKO (ČKS) nebo si může zopakovat 3 měsíční kurz znovu. O přijetí do ZKO rozhoduje výbor ZKO Opatovice n.L.
 • Druhy členství v ZKO:
  řádné – člen platí příspěvky v plné výši, běžně se účastní výcviku a brigád
  řádné mládež do 18 let a studenti – člen platí příspěvky ve snížení výši, běžně se účastní výcviku a brigád
  řádné udržovací – člen platí příspěvky ve snížené výši, je pro ty členy, kteří se se svým psem neúčastní výcviku na cvičišti. Brigády jsou dobrovolné. Udržovací poplatek není časově omezen. V okamžiku, kdy začne psovod opět navštěvovat cvičiště, bude hradit členský příspěvek v plné výši.
  hostování – člen je řádným členem v jiné ZKO, hostující člen nemá práva řádného člena ZKO
 • Každý psovod má za povinnost ve vlastním zájmu včas nahlásit výsledky zkoušek a závodů hlavnímu výcvikáři. Na základě těchto informací je na konci roku vyhlášen psovod roku.
 • Ostatní výše neuvedené se řídí Stanovami ČKS.
 • Člen ZKO se zavazuje řídit vnitřním řádem ZKO a Stanovami ČKS.


  Tento vnitřní řád plně nahrazuje vnitřní řád ZKO platný od 15. 4. 2019.

  Pozn.: Nové změny provedené ve vnitřním řádu jsou zobrazeny tučně kurzívou.